Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Nowe zmiany w nadzorze pedagogicznym!

14 czerwiec 2021

„Wzmacniamy rolę kuratora oświaty – propozycje zmian w systemie oświaty” – taki nagłówek umieszczony na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki, musi budzić niepokój.

Jakie zmiany planuje Rząd w nadzorze pedagogicznym, możemy się dowiedzieć odwiedzając BIP Rady Ministrów, poniżej znajduje się zestawienie propozycji:

 • wprowadzenie możliwości złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, w przypadku gdy dyrektor nie zrealizuje w ostatecznym terminie wskazanym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego (jeżeli organ prowadzący nie odwoła dyrektora wygaśnie powierzenie stanowiska),
 • wprowadzenie możliwości złożenia przez organ nadzoru pedagogicznego wiążącego wniosku do organu prowadzącego o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • konieczność uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku powołania przez organ prowadzący na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem,
 • konieczność uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
 • rozstrzygnięcie w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki podejmuje organ nadzoru pedagogicznego, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z organem prowadzącym w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu oceny,
 • zmiana składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora (zwiększenie liczby przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny z trzech do pięciu),
 • w składzie komisji konkursowej uczestniczą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w szkole/placówce, w której odbywa się konkurs,
 • JST będzie mogła zlikwidować szkołę w określonych w ustawie sytuacjach (nie ograniczy to dostępności do nauki, wychowania i opieki, polepszy warunki kształcenia, nie pogorszy warunków dotarcia do szkoły, występują uzasadnione zmiany demograficzne),
 • wprowadzenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku połączenia w zespół szkół/placówek albo włączenia do zespołu szkół/placówek,
 • arkusz organizacji szkoły/przedszkola opiniują zakładowe organizacje związkowe działające w szkole lub przedszkolu, których dotyczy arkusz,
 • wprowadzenie jednolitych zasad opiniowania arkuszy szkół/przedszkoli bez względu na organ prowadzący,
 • wzmocnienie kompetencji rady pedagogicznej poprzez włączenie w opiniowanie arkuszy organizacyjnych,
 • wprowadzenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje,
 • wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami niepublicznymi (niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności).

Owszem są propozycje rozwiązań, które docenimy, jednak zatrważająca większość budzi nasze obawy. Czyżbyśmy dążyli do upolitycznienia szkoły? Zostawiam komentarz dla czytelnika.

/A.N.M/