Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Prawo

Regulacje prawne ZNP:

 1. Statut ZNP
 2. Prawa członków ZNP

Uśrednione pensum nauczyciela:

 1. Ustalenie łączonego pensum – strona ministerialna
 2. Kalkulator ze strony kuratoryjnej w Kielcach
 3. Kalkulator poglądowy obliczania uśrednionego pensum nauczyciela

Przepisy ogólne

 1. Internetowy system aktów prawnych
 2. Ustawa o związkach zawodowych
 3. Ustawa o Systemie Oświaty
 4. Prawo oświatowe
 5. Karta Nauczyciela – tekst jednolity
 6. Kodeks Pracy
 7. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy
 8. Organizacji roku szkolnego
 9. Rozporządzenie MEN ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
 11. Rozporządzenie MENiS ws.minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego […]
 12. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 13. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 14. Rozp. MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Ustawa o pracownikach samorządowych
 2. Rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych – 25.10.2021
 3. Rozporządzenie zmieniające rozp. ws. wynagradzania pracowników samorządowych – 22.05.2023

Szkolnictwo

 1. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
 2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowe cele szkolenia branżowego…
 3. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
 4. Praktyczna nauka zawodu
 5. Kształcenie ustawiczne w formach poza szkolnych
 6. Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 7. Realizacja podstawy programowej w kształceniu praktycznym
 8. Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzania
 9. Ramowe plany nauczania
 10. Warunki wynagradzania egzaminatorów
 11. Warunki zdobycia dyplomu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 12. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu zawodowego potwierdzający kwalif. w zaw.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Rozporządzenie MEN ws. zasad organizacji i udzielania pomocy psych.-ped. w publ. przedszkolach, szkołach i placówkach tj.
 2. Rozporządzenie zmieniające powyższe (22 lipiec 2022)

Awans zawodowy nauczyciela

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 2. Rozp. MEiN z dnia 6 września 2022 r. ws. uzysk. stopni awansu zawodowego
 3. Rozp. MEN ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 4. KN – przepisy dotyczące awansu zawodowego sprzed 1.09.2022 r.
 5. Rozp.MEiN ws. oceny pracy nauczycieli
 6. Ustawa z dn. 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy KN (…)Ważne! przepisy przejściowe od art. 10
 7. Karta Nauczycielarozdział awans zawodowy nauczycieli – dla nauczycieli odbywających ścieżkę awansu zawodowego przed 1.09.2022 r.
 8. Organizacja wycieczek – Rozp. MEN z dn. 25 maja 2018 r. ws. warunków i sposobu organizowania (…)
 9. Wypadek – Rozp. MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. [tj. Dz.U.2020 poz.1604]

Zakładowy Fundusz Socjalny, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

 1. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Rozp. MPiPS ws. sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych – odpis na ZFŚS
 4. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Uchwały Rady Miasta Racibórz (obecna kadencja)

 1. Uchwała ws. ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej (…)
 2. Uchwała ws. zmiany Uchwały – dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli
 3. Uchwała zmieniająca Uchwałę – dot. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wym.godz.naucz., którym powierzono stanowisko kierownicze (…)
 4. Uchwała ws. „Regulaminu przyznawania środków na dof. dosk. zaw. nauczycieli zatrudnionych w szkołach (…) na 2019 rok”