Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Prawo

Przepisy ogólne

 1. Internetowy system aktów prawnych
 2. Ustawa o związkach zawodowych
 3. Ustawa o Systemie Oświaty
 4. Prawo oświatowe
 5. Karta Nauczyciela
 6. Kodeks Pracy
 7. Ustawa o Związkach Zawodowych
 8. Statut ZNP
 9. Prawa członków ZNP
 10. Ustawa o Funduszu Świadczeń Socjalnych
 11. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy
 12. Organizacji roku szkolnego
 13. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

 


 

Szkolnictwo

 1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowe cele szkolenia branżowego…
 2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
 3. Praktyczna nauka zawodu
 4. Kształcenie ustawiczne w formach poza szkolnych
 5. Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 6. Realizacja podstawy programowej w kształceniu praktycznym
 7. Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzania
 8. Ramowe plany nauczania
 9. Warunki wynagradzania egzaminatorów
 10. Warunki zdobycia dyplomu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 11. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu zawodowego potwierdzający kwalif. w zaw.

 


 

Awans zawodowy nauczyciela

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 2. Rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie ws. uzysk. stopni awansu zawodowego