Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Prawo

Przepisy w stanie epidemii

 1. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19[…]
  1. Rozporządzenie zmieniające 28 maj br.
  2. Rozporządzenie zmieniające 28 maj br.
 2. Rozporządzenie ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania j.s.o. […]
 3. Rozporządzenie MEN ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  1. Rozp. zmieniające z dn. 9 kwietnia br.

 


 

Przepisy ogólne

 1. Internetowy system aktów prawnych
 2. Ustawa o Systemie Oświaty
 3. Prawo oświatowe
 4. Karta Nauczyciela
 5. Kodeks Pracy
 6. Ustawa o Związkach Zawodowych
 7. Statut ZNP
 8. Prawa członków ZNP
 9. Ustawa o Funduszu Świadczeń Socjalnych
 10. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy
 11. Organizacji roku szkolnego

 


 

Szkolnictwo

 1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowe cele szkolenia branżowego…
 2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
 3. Praktyczna nauka zawodu
 4. Kształcenie ustawiczne w formach poza szkolnych
 5. Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 6. Realizacja podstawy programowej w kształceniu praktycznym
 7. Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzania
 8. Ramowe plany nauczania
 9. Warunki wynagradzania egzaminatorów
 10. Warunki zdobycia dyplomu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 11. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu zawodowego potwierdzający kwalif. w zaw.

 


 

Awans zawodowy nauczyciela

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 2. Rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie ws. uzysk. stopni awansu zawodowego