Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Ogłoszenia

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Wrocław zaprasza na

XVII Ogólnopolski Rajd Emerytów i Rencistów ZNP

 

REGULAMIN XVII OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

                   Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Dolnośląska Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów uprzejmie zapraszają do udziału w XVII Ogólnopolskim Rajdzie Emerytów i Rencistów, który odbędzie się w dniach – 08.06 -10.06. 2024r. w Szklarskiej Porębie ul. Partyzantów 15.

 1. CHARAKTERYSTYKA I CEL IMPREZY:
 1. ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ RAJDU:

   Kol. Irena Małkiewicz –przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej SEiR (Tel. 691 716 483)

   Kol. Kol. Stanisław Wymazała, Anna Fluder, Małgorzata Sposób, Maria Bander

PROGRAM RAJDU:

08.06. 2024 – pierwszy dzień Rajdu

12:00-14:30 – przyjazd uczestników i zakwaterowanie: ,,Królowa Karkonoszy”i ,,Halny’’

              Szklarska Poręba ul. Partyzantów 15

              15:30 zbiórka uczestników Rajdu na placu przed budynkiem – uroczyste otwarcie Rajdu i          

              przedstawienie programu na wszystkie dni

            16:00 – 18:30Gry i zabawy na wesoło

            19:00 obiadokolacja

09.06. 2024 – drugi dzień Rajdu

              8:00 – 9:00 śniadanie

              9:20 – 10:00 wymarsz drużyn z przewodnikami na trasy:

TRASA 1.

               Biała Dolina (czarny szlak), Huta (czerwony szlak), Wodospad Kamieńczyka, Krucze Skały, Kościół              

               św. Maksymiliana Kolbe, Skwer Jana Pawła II, niebieskim szlakiem do mety. (7 km, 300m podejść)

TRASA 2

             Przez całą Szklarską Porębę szlakiem niebieskim – kolejno: Esplanada, kościół Bożego Ciała,  

             Sosnowiec, Złoty Widok, Chybotek, Orla Skała, Lipa Sądowa: dalej szlakiem czerwonym do stacji PKP

             Szklarska Poręba Dolna – skąd pociągiem do Szklarskiej Górnej (Autokar!! – kościół N.S.NMP) –

             7  km, 200 m podejść.

TRASA 3

Dowóz autokarem (ok.5km.) do parkingu przy Wodospadzie Szklarki. Przejście przez Enklawę KPN (bilet 5 zł.), Schronisko ,,Kochanówka”, Starą Chatę Walońską, Czerwoną Jamę i dalej Doliną Kamiennej przez centrum Szklarskiej Poręby Górnej do mety. (6 km, 300m podejść)

TRASA 4

Dowóz autokarem do Zakrętu Śmierci i dalej pieszo: szlakiem żółtym przez Czarną Górę do Schroniska na Wysokim Kamieniu (1058 m). potem szlakiem czerwonym przez Hutniczą Górkę do Białych Skał i do mety

 (7 km, 350 m podejść)

19:00 – 23:00 UROCZYSTA KOLACJA PRZY MUZYCE

 

10.06.2024 – trzeci dzień rajdu

8:00 – 9:00 śniadanie

9:15

Około 11:30

 UCZESTNICTWO W RAJDZIE

 1. UCZESTNIKAMI SĄ OSOBY PEŁNOSPRAWNE, W DOBRYM STANIE ZDROWIA.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA
  wraz z potwierdzeniem  przelewu na adres:

           Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP
           53-329 Wrocław

           Pl. Powstańców Śląskich 17A/221 

           (XVII Rajd)

 1. Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2024r.
 2. O zakwaterowaniu uczestników decyduje organizator
 3. Przyjazd na Rajd dopiero w dniu rozpoczęcia Rajdu
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy wybranej przez uczestnika.

       Przypomina się o konieczności posiadania ze sobą dowodu osobistego.

       Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 370zł.( Trzysta siedemdziesiąt zł.) Dla nie związkowca 470zł.
       Wpłaty jednorazowo należy dokonać na konto Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP,53-329 Wrocław

      Pl. Powstańców Śląskich 17A/221BANK PKO SA 43 1240 6814 1111 0000 4938 4790,do 15.05.2024 r.

      Ponadto uczestnik Rajdu ponosi koszty dojazdu do Szklarskiej Poręby i powrotu do miejsca zamieszkania.

 Koszty ponoszone przez Okręg Dolnośląski ZNP (przy uwzględnieniu wpłat uczestników):

U W A G A –  Ze względu na zakwaterowanie prosi się Oddziały ZNP o wcześniejsze informowanie organizatorów o zmianach osobowych w składzie drużyn (mężczyzna-kobieta). Organizatorzy proszą również o zaakcentowanie przynależności uczestników do danej drużyny: znaczki, logo ZNP, części garderoby z nazwą Oddziału ZNP itp.

Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej

Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Irena Małkiewicz

 


Z A P R O S Z E N I E

 Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Pucharze ZNP Nauczycieli w Piłce Siatkowej, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2024 r. w Augustowie (możliwość zakwaterowania od dnia 26.04.2024 r.)

Koszt udziału w imprezie – wpisowe – wynosi:

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 28.03.2024 r. na adres: [email protected].
Zakwaterowanie i wyżywienie drużyn – Dom Nauczyciela LOGOS w Augustowie.
Osoby do kontaktu:

Aneta Dąbrowska – Wiceprezes Okręgu Podlaskiego ZNP, tel. 609 839 318
Anna Geniusz – Wiceprezes Okręgu Podlaskiego ZNP, tel. 693 303 546

Celina Cieślukowska – Zastępca Dyrektora LOGOS w Augustowie
tel. 87 643 74 31, 607 075 906, mail: [email protected]
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Andrzej Gryguć
Prezes Okręgu Podlaskiego ZNP

Załączniki (zostały przesłane do Prezesów Ognisk naszego Oddziału):

 1. Ramowy program turnieju.
 2. Karta zgłoszenia udziału w Ogólnopolskim Pucharze ZNP Nauczycieli w Piłce Siatkowej.

 


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ODDZIAŁ
W CHORZOWIE

ZARZĄD OKRĘGU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
 OGŁASZA

XVI

KONKURS LITERACKI DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

o zasięgu okręgowym

pod hasłem

„Książka w erze informacji”

 1. CELE KONKURSU
  • integracja osób ze środowiska parających się twórczością literacką;
  • odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych tekstów literackich;
  • inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej;
  • stwarzanie piszącym pracownikom oświaty możliwości szerszej prezentacji twórczości;
 2.  ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie ZNP, jak i osoby nie zrzeszone.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej lub obu kategoriach:
   • poezja (zestaw 3 wierszy)
   • proza (do 5 stron maszynopisu)
  3. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane
   w innych konkursach.
  4. Prace konkursowe (wyłącznie drukiem), w 4 egzemplarzach) OPATRZONE GODŁEM (pseudonimem), należy nadesłać pod adres:ZNP, 41 – 500 Chorzów, ul. Mielęckiego 44
  5. Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS LITERACKI”.
  6. Nazwisko, imię, dokładny adres domowy, telefon, oraz nazwę i adres zakładu pracy należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
  7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
 3. TERMINY
 1. Konkurs zostaje ogłoszony w grudniu 2023 roku.
 2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 19 lutego 2024roku
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 2 marca 2024 roku

 Wszelkich nieobjętych regulaminem informacji udziela Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chorzowie tel. 322477709, kom. 605401184 VPN 184,
e- mail – [email protected]

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Prezes Oddziału ZNP w Chorzowie

Ewa Niedbała