Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

SIP

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

kol. Anna Nowak-Malcherek  – oddziałowy koordynator SIP

tel. kontaktowy: 692 480 942

adres mailowy: anowak-malcherek@znp.edu.pl; raciborz@znp.edu.pl;


WAŻNE!!!

 1. Wytyczne MEiN MZ i GIS wrzesień 2021 r. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. Wspólne stanowisko central zwiazkowych ws podwyżek dla sfery budżetowej 12.08.2021 r.

 


Przydatne linki:

 1. Ustawa o społecznej inspekcji pracy
 2. Rozp. MENiS ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 3. Rozp. MENiS dot. organizowania krajoznawstwa i turystyki.
 4. Rozp. MEN w sprawie podst. warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wych. i opiek. oraz progr. naucz.
 5. Rozp. MPiPS ws. ogólnych przepisów bhp
 6. Rozp. MENiS ws. wysokości min. stawek wynagrodzenia zasad. nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynag. zasad. oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
 7. Informator SIP
 8. Poradnik SIP
 9. Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. przyjęcia wytycznych do działalności i wyboru SIP
 10. Uchwała Rady Państwa ws. wytycznych do działalności SIP
 11. Wybory ZSIP
 12. Protokół powypadkowy /doc/
 13. Rejestr wypadków /doc/
 14. Skierowanie na badanie lekarskie
 15. Orzeczenie lekarskie
 16. Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
 17. Rozporządzenie MZ zmieniające rozp. ws. sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Inne akty prawne znajdują się w zakładce Prawo